Salgsbetingelser


Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

Selger er Skog Publishing (org. nr 948 806 967 MVA) og kan kontaktes på: [email protected] Skog Publishing betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.


Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.


Pris & betaling

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

Betaling skjer med kredittkort/debetkort via selgerens betalings-leverandør Stripe , eller via Vipps.


Levering

Varen gjøres tilgjengelig for nedlasting umiddelbart etter fullført betaling. Kunden samtykker i å straks motta varen, og erkjenner samtidig at angreretten bortfaller så snart nedlastingen starter.


Angrerett og retur

Angrerettloven har særskilte regler om digitalt innhold. Med digitalt innhold menes data som blir fremstilt og levert i digital form, for eksempel e-bøker.

Ved nedlasting eller strømming av digitale enkelttjenester, vil angreretten falle bort så snart tjenesten lastes ned, så sant selgeren har oppfylt lovens krav til forhåndsinformasjon og prosedyrer. (Dersom selgeren ikke oppfyller lovens krav, vil forbrukeren ha sin angrerett i behold.). Digitalt innhold kan ikke returneres.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig.


Reklamasjon

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Kjøper kan heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen eller ikke har levert varen innen 48 timer etter fullført betaling.

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert innen rimelig tid, kan kjøperen heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.


Refusjon av kjøpesum

Ved refusjon som følge av reklamasjon eller bruk av angreretten tilbakeføres kjøpesummen i sin helhet til kunden innen 72 timer via vår betalingsleverandør.


Konfliktløsning

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.